به روز ترین نوع فیلتر، بدون استفاده از چسب در ساخت فیلتر