اطلاعات بیشتر

تنظیم فشار شکن فشار شکن زیر شیری تنظیم بین 250-3050 یا غیر قابل تنظیم و ثابت شده روی فار دلخواه میباشد.
فشار های قابل دسترسی 1-A یا B کنترل.
2-A و B کنترل.
3-A و P کنترل.
4-B و P کنترل.
5-Pکنترل.
adjustable relief Valve Module relief Valve adjustable for 250-3050 or non-adjustable
Available pressure 1- A or B control
2- A and B control
3- A and P control
4- B and P control
5- P control