اطلاعات بیشتر

تامین فشار 17bar الی 120bar با استفاده از سه نوع فنذ به شرح روبرو امکان پذیر است spring 1 17-34 Bar
spring 2 34-103 Bar
spring 3 45-210 Bar
Providing (Pressure) 17 bar to 210 bar by applying 3 type Spring as following is possible spring 1 17-34 Bar
spring 2 34-103 Bar
spring 3 45-210 Bar