اطلاعات بیشتر

با محرک دستی با محرک دستی یا برقی 12 ولت و 24 ولت
با برگشت فنری با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت (قفلی) یا هردو.
حالت ها حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته.
حالت وسط H یا کاملا وسط باز fully open centre برای هر حالت 3/3 یا 4/3.
فشار شکن قابل تنظیم فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 250 – 2320 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی حداکثر فشار 2320 psi.
چند دستگی شیر ها هنگامی که چند عدد شیر دو دسته به صورت سری با فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه از یک پمپ مورد نیاز است جهت دوام بیشتر شیر ها توصیه می شود از شیرهای مدل DRC-4 با سیستم U.P استفاده گردد .
اسپول ها شیر 2تایی با عملکرد سری و با هریک از اسپول های 3/3 یا 4/3 فوق برای اسپول های آن.
* اسپول اول (نزدیک فشار شکن) حتما باید وسظ باز باشد.
With handle actuator With handle actuator or electric 12v and 24v
With spring return With spring return or stable state in each (locked) position or both
positions 4/3 or 3/3 open center position , closed center position
H center position or fully open center for 3/3 or 4/3 positions
Adjustable relief Valve Adjustable relief Valve for (250-2320 psi) or non-adjustable ones and fixed on maximum 2320 psi pressure
U.P. system When several one spool Valve are needed in series with pressure higher than 120 bar and supplying by one pump , for more indurance it is recommended that valves of DRC-4 brand equipped with U.P. system be used