اطلاعات بیشتر

با محرک دستی میتونید این محصول را با محرک دستی و بدون محرک نیز سفارش دهید.
با برگشت فنری با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت یا هردو.
حالت ها حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته.
حالت وسط H یا کاملا وسط باز Fully open center برای هریک از اسپویل های 3/3 یا 4/3.
فشار شکن قابل تنظیم فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 500 – 300 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی فشار مورد نیاز،جهت کنترل مسیر p در طرف مسیر A یا B.
تنظیم U.P برای کوپل کردن چند بلوکه بودن شیرکتابی مجزا از هم در فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه از یک پمپ، جهت دوام بیشتر شیرها استفاده از سیستم U.P توصیه می شود.
چند دستگی شیر ها با توجه به چند بلوکه بودن شیر ایجاد شیرهای چند دسته نیز امکان پذیر است.
Handle actuator With or without Handle actuator
with spring return with spring return or stable state in each position or both
positions 5/3,4/3 or 3/3 , open center position , closed center position
H center position or fully open center for each 3/3 or 4/3 spools
Adjustable relief valve Adjustable relief valve between (500-3000 psi) or non-adjustable and fixed on desired pressure for controlling P direction in A or B side direction
U.P system To coupling individual sectional type Directional Valves in pressure higher than 120 bar and supplying by one pump for more indurance of Valves using U.P system is recommended
multi-spool valves With respect to multi – blocking Valves, It is possible to make multi-spool Valves