اطلاعات بیشتر

با محرک دستی میتونید این محصول را با محرک دستی و بدون محرک نیز سفارش دهید.
با برگشت فنری با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت یا هردو.
حالت ها حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته.
حالت وسط H یا کاملا وسط باز برای هریک از اسپویل ها.
فشار شکن قابل تنظیم فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 500 – 300 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی حداکثر 300 psi.
تنظیم U.P هنگامی که چند عدد شیر دو دسته به صورت سری فا فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه ز یک پمپ مورد نیاز است جهت دوام بیشتر شیرها،استفاده از سیستم U.P توصیه می شود.
1- Handle actuator with spring return or stable state in each position or both
2- 5/3,4/3 or 3/3 , open center position , closed center position
3- H center position or fully open center for each 3/3 or 4/3 spools
4- Adjustable relief valve between (500-3000 psi) or non-adjustable and fixed on desired pressure for controlling P direction in A or B side direction
5- With respect to multi – blocking Valves, It is possible to make multi-spool Valves
6- To coupling individual sectional type Directional Valves in pressure higher than 120 bar and supplying by one pump for more indurance of Valves using U.P system is recommended