اطلاعات بیشتر

با محرک دستی میتونید این محصول را با محرک دستی و بدون محرک نیز سفارش دهید.
با برگشت فنری با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت یا هردو.
حالت ها حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته.
حالت وسط H یا کاملا وسط باز.
فشار شکن قابل تنظیم فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 500 – 3000 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی حداکثر 3000 psi.
چند دستگی شیر ها هنگامی که چند عدد شیر دو دسته به صورت سری با فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه از یک پمپ مورد نیاز است جهت دوام بیشتر شیر ها استفاده از سیستم U.P توصیه می شود.
1- With Handle actuator
2- With spring return or stable state in each position or both
3- 5/3,4/3 or 3/3 open center position or closed center position
4- H center position or fully open center
5- Adjustable for (500-3000 psi) or non-adjustable and set on maximum 3000 psi
6- When several (one spool , two spool or three spool) Valves are needed in series by one pump , for more indurance of Valves Using U.P system is recommended