ویژگی ها:

*عمر طولانی

*راندمان بالا

*صدای کم نسبت به پمپ های دنده ای و پیستونی

*تعمیر آسان و در دسترس بودن قطعات

*دارا بودن ۳۵ جریان سیال با ظرفیتهای مجموع ۱۳ تا ۳۵ گالن

*جابجایی روغن: حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۵ سانتیمتر مکعب در دور

*دور مناسب کاری: حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ دور

*فشار کاری حداکثر : (۱۷۵bar (2500 psi

*فشار لحظه ای : (۲۱۰bar (3000 psi