جهت سیستم هیدرولیک مربوط به وینچ های موجود در شناورهای صیادی مجموعه پمپ ، کوپلینگ و کلاج یا میز متحرک تهیه شده است

پمپ مورد استفاده در این مجموعه میتواند از مدلهای ۲۰V و یا ۲۵V باشد.