اطلاعات بیشتر

با محرک دستی با محرک دستی یا برقی 12 ولت و 24 ولت
با برگشت فنری با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت (قفلی) یا هردو.
حالت ها حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته.
حالت وسط H یا کاملا وسط باز fully open centre برای هر حالت 3/3 یا 4/3.
فشار شکن قابل تنظیم فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 250 – 2320 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی حداکثر فشار 2320 psi.
چند دستگی شیر ها هنگامی که چند عدد شیر دو دسته به صورت سری با فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه از یک پمپ مورد نیاز است جهت دوام بیشتر شیر ها توصیه می شود از شیرهای مدل DRC-4 با سیستم U.P استفاده گردد .
اسپول ها شیر 2تایی با عملکرد سری و با هریک از اسپول های 3/3 یا 4/3 فوق برای اسپول های آن.
* اسپول اول (نزدیک فشار شکن) حتما باید وسظ باز باشد.
1- With handle actuator or electric 12v and 24v
2- With spring return or stable state in each (locked) position or both
3- 4/3 or 3/3 open center position , closed center posotion
4- H center position or fully open center for 3/3 or 4/3 positions
5- As well as dual Valve with series operation and with each of 3/3 or 4/3 spools for its spools
notes First spool(Near pressure relief Valve) must be open center
6- Adjustable relief Valve for (250-2320 psi) or non-adjustable ones and fixed on maximum 2320 psi pressure
7- When several one spool Valve are needed in series with pressure higher than 120 bar and supplying